Tháng 7, mùa đi chùa

Bàn về Phật pháp, đi chùa, lạy phật, ăn oản và phóng sinh...

ĐI CHÙA


1. HỎI: Nếu hầu hết những đau khổ của chúng ta là do tham, sân, si.. và do những tiến trình tâm lí của chính chúng ta mà ra thì có cần đi chùa không?


TRẢ LỜI: KHÔNG và CÓ.