Năm 2019, Canada nhận di dân nhiều nhất trong hơn một thế kỷ

Đã cập nhật: 1 Th07 2020

Canada đã đón nhận số lượng di dân mới cao nhất trong hơn một thế kỷ: 341,160 người