top of page

Các loại thuế phí khi mua bán nhà đất

Khi mua bán nhà, đất các bên mua bán có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định. Dưới đây là 03 loại thuế phí khi mua bán nhà đất theo quy định mới nhất.

Căn cứ:

- Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;

- Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP;

- Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế TNCN;

- Thông tư 250/2016/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh.


Lưu ý: 03 loại thuế, phí, lệ phí dưới đây là số tiền mà bên mua, bên bán nộp cho Nhà nước. Ngoài ra, khi chuyển nhượng các bên phải công chứng hợp đồng chuyển nhượng và phí công chứng là phí mà người có yêu cầu công chứng trả cho tổ chức công chứng.

1. Thuế thu nhập cá nhân


* Người có nghĩa vụ nộp thuế:

Theo quy định, người có thu nhập (người bán) có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, pháp luật không cấm việc các bên thỏa thuận người nộp thuế nên các bên được thỏa thuận người mua là người nộp thuế.


* Mức thuế phải nộp:

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC khi chuyển nhượng nhà, đất thì thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) được xác định như sau:


TTNCN phải nộp = 2% x Giá chuyển nhượng


Lưu ý về giá chuyển nhượng:

- Thông thường giá chuyển nhượng (giá mua bán) để tính thuế thu nhập cá nhân là giá mà các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng.

- Trường hợp trong hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hợp đồng thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) ban hành thì giá chuyển nhượng để tính thuế thu nhập cá nhân là giá do UBND cấp tỉnh quy định.